Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy www.toczkifascynatory.pl [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest:

LIGO Consulting Witold Babuśka, z siedzibą pod adresem: ul. Dębowa 12, 51-217 Pruszowice, NIP: 692-180-80-36, tel: 601 172 977, adres email: handel@toczkifascynatory.pl.

Konto:  02 2490 0005 0000 4530 5812 7878

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać poprzez kreator zamówienia/formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu : www.toczkifascynatory.pl

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep lub przez email wysłany na adres sklepu handel@toczkifascynatory.pl

5. Anulowanie zamówienia może nastąpić mailowo do  momentu zmiany statusu zamówienia na „wysłane”.

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności, w tym płatności kartami płatniczymi: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. Transakcje i płatności są bezpieczne w połączeniu SSL.

§4

Wysyłka towaru i terminy dostawy.

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Paczkomaty InPost lub firmy kurierskiej).

2. W przypadku płatności przelewem lub za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

4. Termin otrzymania przesyłki = termin wysyłki + czas dostawy (zależy od wybranej przez klienta formy wysyłki z pkt.1)

5. Koszty wysyłki są określone w cenniku dostawy dostępnym na stronie sklepu www.toczkifascynatory.pl

6. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian zarówno w cenach produktów znajdujących się w ofercie, jak i w wysokości kosztów wysyłki, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które złożyły już zamówienia przed dokonaniem zmian.

 

§5

Reklamacje

1. Sklep  jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania towaru konsumentowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili - przez okres 2 lat od daty wydania towaru konsumentowi. 

2. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego produktu z umową, konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Aby dokonać reklamacji zakupionego towaru z tytułu rękojmi lub gwarancji należy wypełnić formularz reklamacji, w którym Konsument dokonuje opisu wady oraz podaje dane umożliwiające identyfikację Klienta.

3. Towar wadliwy wraz z dowodem zakupu (fakturą VAT lub paragonem) oraz wypełnionym formularzem reklamacji należy odesłać na adres:

         LIGO Consulting Witold Babuśka, ul. Dębowa 12, 51-217 Pruszowice

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez sklep w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami.

5. Koszty usunięcia wad reklamowanego produktu, wymiany go na nowy (o ile nie jest możliwa jego naprawa) oraz koszty wysyłek związanych z uznaną reklamacją ponosi Sklep.

6. Konsument może żądać naprawy Towaru albo jego wymiany na nowy (nie jest możliwa jego naprawa) albo także obniżenia ceny lub może odstąpić od umowy (o ile wada nie jest możliwa do usunięcia). Sklep może oferować wymianę lub naprawę ale tylko jeżeli nastąpi ona niezwłocznie (w obowiązujących terminach)   i nie będzie wiązać się z niedogodnościami. 

7. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem ani do paczkomatów.

§6

Prawo odstąpienia od umowy – zwroty.

1. Na podstawie obowiązującej Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 r. poz. 827) Klient ma prawo odstąpienia od umowy zakupu zawartej na odległość w terminie 14 dni od daty odbioru towaru bez podania przyczyny jeżeli posiada dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT) oraz złoży w tym terminie Sklepowi podpisane oświadczenie o odstąpieniu od umowy na formularzu odstąpienia od umowy zakupu. Wzór formularza odstąpienia od umowy zakupu/zwrotu towaru można wydrukować lub pobrać tutaj.

2. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zakupu umowa jest uważana za niezawartą.

3. Klient zwraca Sklepowi towar przesyłając wraz z towarem podpisany (czytelnie i własnoręcznie) oryginał formularza o odstąpieniu od Umowy Zakupu (wypełniony kompletnie) oraz oryginał dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT).  Zwracany towar nie może być zniszczony czy uszkodzony, nie może nosić śladów używania – w tym musi być kompletny i dostarczony w firmowym opakowaniu (może być rozpakowany). Ponadto zwracany towar musi posiadać również oryginalnie zamocowaną i nieuszkodzoną metkę produktową (metka nie przeszkadza w przymiarce towaru oraz w zapoznaniu się z cechami produktu). W przypadku zwrotu towaru uszkodzonego lub noszącego ślady zużycia przekraczającego granice zwykłego oglądu towaru Sklep może odmówić przyjęcia zwrotu lub obciążyć Kupującego odszkodowaniem obejmującym koszt uszkodzenia lub zużycia towaru, przy czym kwota tego odszkodowania może zostać potrącona z kwoty ceny sprzedaży podlegającej zwrotowi na rzecz Kupującego.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania ww. przesyłki - Sklep sprawdzi stan przekazanego towaru i załączonej dokumentacji i jeśli Klient nie naruszył żadnych postanowień związanych z procedurą odstąpienia od umowy zakupu Sklep dokona zwrotu Klientowi otrzymanych od Klienta płatności na rachunek bankowy wskazany w formularzu odstąpienia od umowy zakupu, w tym koszty dostarczenia towaru (w wysokości odpowiadającej najtańszej oferowanej przez Sklep formie dostawy - z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób oferowany przez Sklep).

5 Zwrot środków dokonany zostanie w możliwie najkrótszym terminie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania od Klienta kompletnej przesyłki, o której mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu powyżej.

6. Towar, którego zwrot nie zostanie uznany (odesłany po wymaganym terminie, nie zawierający dowodu zakupu, nie zawierający dokumentu odstąpienia od umowy zakupu, bez metek lub pudełka firmowego, zabrudzony, uszkodzony) będzie odesłany do Klienta na koszt Klienta.

7. Klient w formularzu odstąpienia od umowy zakupu powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. 

8. Towar zwracany należy odesłać na adres:

LIGO Consulting Witold Babuśka, ul. Dębowa 12, 51-217 Pruszowice

9. Sklep nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem oraz do paczkomatów.

10. Sklep prosi o staranne pakowanie zwracanego towaru w sposób, który uchroni go przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem podczas transportu. Tego typu uszkodzenia mogą być podstawą do odrzucenia przyjęcia zwrotu przez Sklep.

 

§7 

Ochrona prywatności i danych osobowych

1. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach określonych w zamieszczonych Zasadach Przetwarzania Danych Osobowych stanowiących integralną część niniejszego Regulaminu, pod adresem: toczkifascynatory.pl/Zasady-przetwarzania-danych-osobowych

2. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

 

§8

Własność intelektualna

1. Adres strony, pod którym dostępny jest sklep internetowy Sprzedawcy, tj. www.toczkifascynatory.pl jak również cała zawartość strony stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez polskie prawo autorskie oraz prawo do własności intelektualnej. Prawa do serwisu www.toczkifascynatory.pl oraz treści w nim zawarte należą do firmy LIGO Consulting Witold Babuśka z siedzibą przy ul. Dębowej 12, 51-217 Pruszowice. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.toczkifascynatory.pl bez zgody właściciela jest zabronione pod rygorem postepowania sądowego.

2. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

3. Zabrania się kopiowania wzorów produktów prezentowanych na stronie sklepu i powielania ich w jakimkolwiek celu.

§9

Wejście w życie i podstawy prawne Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.05.2018 r.

2. Regulamin został sporządzony zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz.827)

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.)

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 Nr 144, poz.1204)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz.93 ze zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2014 r. poz. 1182)

Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych tzw. RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl